Deduamiti kibi 40

Ngôn ngữ: Dedua

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.