Agta, Dupaninan

Ngôn ngữ: Dupaninan Agta

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved