Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

Ngôn ngữ: Español

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc.