Mẫu tìm kiếm

1 Timothy 4

1-2Nayinda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, yanyba nyuli nayinda jangkurr, “Baku barri, kudiyamuku, jayalu balkimuku. Yalu mankuka yalungi balki jangkurr wuwarranyi. Miku yalimi milidimba duja nanankanyi jangkurranyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi, ngala yalu milidimbaka nanankanyi jangkurranyi jali wajba yalunya nanamukunyi jujambawarranyi wuwarrmukunyi. Nani barri yalu milidimbaka balkinyi jangkurranyi. Jungku yalu balkimirra nangangi Kudkanyi, ngala miku yalungkimi yanyba muwa yalu jungku balki. Kudiyamuku Krisjinmuku, jalija yalu manku yalungi balki jangkurr, baki jayalu kuyu nanda jangkurr. Jayalu mamanumba nanda kunyba jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku jayalu mili durrijba nangangi jangkurr. Jayalungka yangkalamba nanganbunanyi Jisus Krayisnanyi, kuyungangi jayalu nanda balki jangkurr jali wajba wuwarrmukunyi.” Barriwa. Nani barri yanybaka Kunyba Ngarndu Kudkanyi, jayalu jungku balki nani baku barri. 3-5Nanamuku balkimuku milidimbawarrmuku jala durrijba wuwarranyi jangkurr, miku yalimi milidimba yurlurrmba jangkurr. Milidimba yalunjalu yingkamuku, marda yalimi miku jungku maninganjayudi. Milidimba yalu mamanyi, marda yalimi miku jarrba kudiya mama. Nani barri yalunjalu milidimba balkinyi jangkurranyi. Miku yalimi milidimba yurlurrmba jangkurranyi mamanyi. Ngala yabimbayi mama junu jarrkanyi Kudwanyi. Miku yingka mama kunyba jarrkanyi, ngala yingka balki jarrkanyi. Miku. Yabimba nyuli bukamba yaji Kudwanyi. Jungkuka nyulu kunyba yurrngumba, baki yabimba nyuli bukamba yaji kunyba. Marda ngambalimi miku yanyba kudiyayngka mamanyi, miku nanda kunyba jarrkanyi. Yanybaka Kud, bukamba mama kunyba jarrkanyi, baki nanankardi marda ngambalimi yanyba mududu nangangi Kudkanyi mamanyi. Marda ngambalimi waluku yanyba mududu nangangi, baki yuku jangambala jarrba mama. Baki marda ngambalimi manku nangangi jangkurr marda. Marda ngambalimi karu Kud, ngambala mirnarrijba muwa nangangi, wajbangangi nyulu ngambalanya mamanyi. Baki nyulu mirnarrijba muwa Kud, jarrbangangi ngambala mama nangangi, jali nyulu yabimba. Barriwa.

6-7Mikujiyi manku yalungi jangkurr, nanamukuyngka jujambawarrayngka. Mikujiyi manku yalungi jangkurr. Baki mikujiyi karu yingkamuku yalunginkanyi jangkurranyi. Nanda jangkurr yalungi, nanda balki. Ngala marda ninjimi jungku kunyba nangangi Kudkanyi, marda ninjimi durrijba nangangi yurlurrmba yuwa yurrngumba barri. Dimudi. Karukiyi nayinda jangkurr yalungi, Krisjinmukuyngka nganyinyina jurjina. Jalija ninji karu yalunya nanginkanyi jangkurranyi, baki janinji jungku kunyba wakiwarr nangangi Kudkanyi. Barriwa. Jala ninji jarrba kaja kunyba mama, baki ninji jungku ngiruka mankanyi. Nani barri, jala ninji manku yurlurrmba jangkurr Kudkanyi, baki janinji jungku ngiruka ngarndu nangangi Kudkanyi. Janinji jungku ngiruka ngarndu, jala ninji kuyu yurlurrmba jangkurr Kudkanyi, barrinani ninji ngiruka mankanyi jala ninji jarrba kunyba mama. Jungkuja ngarndu ngiruka Kudkanyi, jaliyi ninji durrijba nanda jangkurr Kudkanyi. 8Jaliyi ninji jungku ngiruka mankanyi, baki nanda kunyba. Ngala jaliyi ninji jungku ngiruka ngarndu nangangi Kudkanyi, baki nanda kunybamirra. Jaliyi ninji jungku ngiruka ngarndu Kudkanyi, baki janinji durrijba nangangi jangkurr yurrngumba. Jaliyi ninji durrijba nangangi jangkurr yurrngumba, baki janinji jungku wanka nangandu Kudnyina yurrngumba jalija nganyingka janyba. 9Nayinda jangkurr duja. Marda ninjimi kuyu nayinda jangkurr, jungkukangangi nayinda jangkurr yurlurrmba. 10Yurrngumba ngambala waki nangangi Kudkanyi. Kudanyu ngambala waki nangangi, jingkijbangangi ngambala Kud, yuku nyulu marrimba bukambiju mardarda. Bukambiju, nganinyimuku, marda jibarrimuku, marda bayamuku, yuku nyulu marrimba yalunya mardarda. Baki ngambala jingkijba nayi, janyulu marrimba ngambalanya mardarda yurrngumba, jaliyi ngambala kuyu nangangi jangkurr. Nanankardi barri ngambala waki kudanyu nangangi Kudkanyi yurrngumba.

11-12Karu ninga nanginkanyi ngirukanyi jangkurranyi. Milidimbakiyi yalunya nanginkanyi jangkurranyi jala ngayu yarrijba nayiba najana. Jilijba ninji malbungujba mankanyi, ngala ninji jungku malbu jurjkanyi. Jirrinybakiyi yalunya Krisjinmuku jurjkanyi, yalu durriykanyi nganyi jangkurr, yalu yabimbikanyi nanda jala ninji yabimba. Ninji malbu jurjkanyi, baki marda ninjimi milidimba yalunya. Jala yalu najba nanda jala ninji yabimba, baki jayalu jingkijba nanamannga marda yalimi yabimba nanamukunyi krisjinmukunyi. Marda yalimi jungku kunyba, barrinani ninji jungku kunyba nangangi Kudkanyi. Marda yalimi maruka muwa yingkamukuyngka, barrinani ninji maruka muwa yalungi bukambijuyngka. Marda yalimi kuyu nanda duja jangkurr Kudkanyi, barrinani ninji kuyu nangangi jangkurr. Marda yalimi yanyba kunyba jangkurr barrinani ninji yanyba kunyba jangkurr yalungi. Jirrinybakiyi yalunya, yalu durriykanyi ninya yurrngumba. 13Ngala ninji yukumba ngaki, ngayu jilaykanyi nganyindurri, baki wakikiyi kudanyu nangangi Kudkanyi yurrngumba. Janinji karu yalunya duja jangkurranyi Kudkanyi. Janinji yanyba nanda jangkurr Kudkanyi najana yalungi. Janinji milidimba yalunya nanganginkanyi jangkurranyi. 14Mikujiyi mamanumba nayinda. Wabula yali yarrijba marni nganyindu kulajina malbumalbuwanyi jurjkanyi, ngala yali ngajaka Kud nganyi. Yarrijba yali marni nganyindu kulajina, baki nanamuku, yanyba jali yalu jangkurr Kudkanyi, nyuli wajba yalunya jangkurranyi Kudwanyi. Nyuli wajba yalunya nanankanyi jangkurranyi nganyi, janinji jungku kunyba milidimbawarr, milidimbikanyi nanganginkanyi jangkurranyi. Baki nyuli manjijba nangangi Kunyba Ngarndu nganyindurri Kudwanyi, baki ninga yarrijba milidimbikanyi yingkamuku nangangi. Mikujiyi mamanumba nanda. Barriwa. 15Marda ninjimi yabimba nanda kunyba yaji yurrngumba. Marda ninjimi durrijba nangangi jangkurr Kudkanyi, baki janinji jungku kunyba milidimbawarr. Baki yingkamukunyi, jayalu najba ninya jungunkurri mili kunyba nangangi Kudkanyi yurrngumba. 16Lalanba nganyingkiyi nangangi Kudkanyi. Miku nganyingkiyi yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi. Milidimbakiyi kunyba jangkurr yurrngumba. Jaliyi ninji jungku nani, baki janinya marrimba mardarda Kudwanyi. Marrimbaja ninya mardarda baki yalunya jala manku nganyi jangkurr nangangi Kudkanyi. Janyulu marrimba yalunya mardarda marda, kuyungangi yalu nganyi jangkurr nangangi Kudkanyi. Baki janinji jungku wanka nangandu yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index