Mẫu tìm kiếm

1 Timothy 4:3-5

3-5Nanamuku balkimuku milidimbawarrmuku jala durrijba wuwarranyi jangkurr, miku yalimi milidimba yurlurrmba jangkurr. Milidimba yalunjalu yingkamuku, marda yalimi miku jungku maninganjayudi. Milidimba yalu mamanyi, marda yalimi miku jarrba kudiya mama. Nani barri yalunjalu milidimba balkinyi jangkurranyi. Miku yalimi milidimba yurlurrmba jangkurranyi mamanyi. Ngala yabimbayi mama junu jarrkanyi Kudwanyi. Miku yingka mama kunyba jarrkanyi, ngala yingka balki jarrkanyi. Miku. Yabimba nyuli bukamba yaji Kudwanyi. Jungkuka nyulu kunyba yurrngumba, baki yabimba nyuli bukamba yaji kunyba. Marda ngambalimi miku yanyba kudiyayngka mamanyi, miku nanda kunyba jarrkanyi. Yanybaka Kud, bukamba mama kunyba jarrkanyi, baki nanankardi marda ngambalimi yanyba mududu nangangi Kudkanyi mamanyi. Marda ngambalimi waluku yanyba mududu nangangi, baki yuku jangambala jarrba mama. Baki marda ngambalimi manku nangangi jangkurr marda. Marda ngambalimi karu Kud, ngambala mirnarrijba muwa nangangi, wajbangangi nyulu ngambalanya mamanyi. Baki nyulu mirnarrijba muwa Kud, jarrbangangi ngambala mama nangangi, jali nyulu yabimba. Barriwa.

6-7Mikujiyi manku yalungi jangkurr, nanamukuyngka jujambawarrayngka. Mikujiyi manku yalungi jangkurr. Baki mikujiyi karu yingkamuku yalunginkanyi jangkurranyi. Nanda jangkurr yalungi, nanda balki. Ngala marda ninjimi jungku kunyba nangangi Kudkanyi, marda ninjimi durrijba nangangi yurlurrmba yuwa yurrngumba barri. Dimudi. Karukiyi nayinda jangkurr yalungi, Krisjinmukuyngka nganyinyina jurjina. Jalija ninji karu yalunya nanginkanyi jangkurranyi, baki janinji jungku kunyba wakiwarr nangangi Kudkanyi. Barriwa. Jala ninji jarrba kaja kunyba mama, baki ninji jungku ngiruka mankanyi. Nani barri, jala ninji manku yurlurrmba jangkurr Kudkanyi, baki janinji jungku ngiruka ngarndu nangangi Kudkanyi. Janinji jungku ngiruka ngarndu, jala ninji kuyu yurlurrmba jangkurr Kudkanyi, barrinani ninji ngiruka mankanyi jala ninji jarrba kunyba mama. Jungkuja ngarndu ngiruka Kudkanyi, jaliyi ninji durrijba nanda jangkurr Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index