Mẫu tìm kiếm

1 Timothy 6

1Nanangini mambukawanyi, nyuli wudumba nanganginmuku wakiwarrmuku dungalayudinyi. Yalu nanganginmirra wakiwarrmuku. Ngala nanda krisjin wakiwarr, marda nyulimi miku ngarrangarra muwa nanganginkanyi mambukanyi. Marda nyulimi miku yurlurrmba jungku. Nanda krisjin wakiwarr, marda nyulimi waki kudanyu nanganginkanyi mambukanyi. Marda nyulimi ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi. Jala nyulu waki kudanyu nani, baki miku yalungkiyi yanyba yingkamuku, “Nanamuku krisjinmuku wakiwarr, miku yalu kunyba wakiwarr. Miku yalimi ngayangayijba jangkurranyi yalunginkanyi mambukanyi.” Miku yalungkiyi yanyba nani nanankanyi krisjinkanyi wakiwarrayngka, jaliyi nyulu waki kudanyu nanganginkanyi mambukanyi. Barriwa 2Nanda mambuka jala krisjin, nyulu yabimbaka kunyba yaji yalungi nanganginmukuyngka wakiwarrmukuyngka, baki yalu mirnarrijbangka muwa nangangi. Miku nyulimi daba yalunya, ngala nyulu maruka muwa yalungi, nyulungangi yalungi buwanganja. Bukambiju yalu jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Nanamuku wakiwarrmuku, marda yalimi waki kudanyu nanankanyi Krisjinkanyi mambukanyi. Marda yalimi miku bunmalijba, mikungangi nyulimi daba yalunya. Ngala marda yalimi waki mili kudanyu nangangi, nyulungangi kunyba yalungi, nyulungangi Krisjin marda.

Dimudi, marda ninjimi milidimba yalunya, yalu jungunkanyi nani. Marda ninjimi milidimba yalunya bukamba jangkurranyi jala ninga karu. 3-5Nayinda jangkurr ngaki duja yurlurrmba. Ngala kudiyamukunyi, miku yalunjalimi milidimba duja jangkurr nangangi, ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi. Miku yalunjalimi milidimba nanamannga jangkurr barrinani nayi ngaki. Jala yalu milidimba yingka jangkurr, baki miku yalungi jangkurr duja. Miku yalimi milidimba duja jangkurr, mikungangi yalimi jingkijba bulanya Kud baki Jisus Krayis. Miku yalimi jingkijba bulanya. Miku yalungkimi mankumanku bulangi, ngala yalungka yalungkaman mankumanku yurrngumba, yalu walkurramuku nganinyimuku. Barrarrakijba yalungka yurrngumba. Nulijba yalu jakakaykanyi yalunya yingkamuku. Nulijba yalu yabimbikanyi kiji yalungi. Muningka yalu jakakajba yalunya jangkurranyi, baki nanankardi barri nanamuku yingkamuku yalungka marda muningka jakakajba jangkurranyi. Yalungka marda yabimba kijinyi. Yalungka ngarrangarra muwa. Yalu jurlwa yalungi yingkamukuyngka. Yalu mudumuku. Nanamuku balkimuku milidimbawarrmuku, yalu nulijba, yalu jurlwa yalungi yingkamukuyngka. Yalu mudumuku. Nanamuku balkimuku milidimbawarrmuku, yalu nulijba yalungi, miku durriykanyi nanda kunyba jangkurr nangangi Kudkanyi, ngala yalu nulijba yalungi durriykanyi yalunginmirra jangkurr, jala balki jangkurr, miku yurlurrmba. Mankumanku yalungka, jayalu wudumba kudukudu dungala milidimbikanyi yalunya. Yalu nulijba wudumbikanyi kudukudu dungala, baki nanankardi yalunjalu milidimba, ngala miku yalungi jangkurr duja, miku yurlurrmba. Barriwa.

6Ngala nanda krisjin jala durrijba Kud yurrngumba yurlurrmba, mirnarrijba nyulu muwa. Nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi jungkuka nangandu mankanyina, baki miku nangkimi mankumanku yurrngumba. Jungkuka nyulu mardumardu muwa yurrngumba. Miku nangkimi mankumanku mili dungalanyi marda yajinyi. 7Jala nangka binandaba bardardanyi, baki wanyi nanda bardarda kuyu nangandu. Jala walajba bardarda, baki mikuyaji yajinyi nangandu. Mikuyaji mamanyi. Mikuyaji dungalanyi. Nyuluman walajbangka. Baki baku barri jalija nyulu malbu, janangka janyba. Baki wanyi yaji janyulu kuyu nangandu. Mikukimi kuyu yaji nangangi nangandu jalija nangka janyba. Baki nanankardi barri marda ngambalimi mardumardu muwa jala mikuyaji kajanyi mamanyi marda dungalanyi ngamandu. Marda ngambalakimi miku mankumanku yajinyi. 8Ngala jala ngambala jungku jirdi mamanyi baki jumbalanyi, baki marda ngambalimi mardumardujba muwa, miku nuliykanyi mili kajanyi yajinyi. 9Jalili nganinyi nulijba kajanyi dungalanyi marda yajinyi, bakili nyulu waki yurrngumba wudumbikanyi dungala. Ngala miku nyuliyala yabimba yaji yingkanyi. Miku. Ngawamba nyulu nulijba kajanyi dungalanyi. Ngala nanangini wuwarrwanyi, Sayidinwanyi, janyulu balanja nanda, baki janyulu yabimba balki yaji wudumbikanyi mili dungala. Baki nanangini nganinyiwanyi janyulu mamanumba Kud, mamanumbaja nanganginmuku mungkijimuku marda. Ngawamba mankumanku nangka dungalanyi. Ngala baku barri jalija nangka janyba, miku nyuliyi jungku nangandu Kudnyina. Janyulu jungku wayka wuwarrina, Sayidinyina yabimbangangi nyuli yaji balki yurrngumba wudumbikanyi dungala. Barriwa. 10Kajamuku yalili nulijba dungalanyi nani. Yalungkili mankumanku dungalanyi. Yalu yabimbaka balki yaji wudumbikanyi mili dungala. Yangkalamba yalungka nanganbunanyi Kudnanyi, mankumankungangi yalungka ngawamba dungalanyi. Miku yalungkimi mankumanku nangangi Kudkanyi. Ngala miku yalimi jungku mardumardu muwa, jala yalu nulijba mili kajanyi dungalanyi. Miku. Ngala yalu balkijba muwa yingkanyi yajinyi. Yalungka yabimba kijinyi jala yalungka yangkalamba nanganbunanyi Kudkanyi, jala yalungka mankumanku ngawamba dungalanyi. Nanankardi barri yalungka balkijba muwa nanankanyi kijinyi.

11Ngala miku ninjimi nulijba nani barrinani yalu. Ninji jandanyi nangangi Kudkanyi. Marda ninjimi miku nulijba kajanyi yajinyi. Marda ninjimi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Marda ninjimi nulijba yabimbikanyi nanda jala nulijba Kud nganyi yabimbikanyi. Marda ninjimi maruka muwa yalungi bukambijuyngka, yabimbikanyi kunyba yaji yalungi. Marda ninjimi dujanya jungku. Marda ninjimi yili yanyba yingkanyi. Marda ninjimi jungku nani yurrngumba. 12Marda ninjimi yabimba bukamba yaji, nulijba jala Kud nganyi yabimbikanyi yaji. Jungkukiyi ngiruka nangangi Kudkanyi yurrngumba. Wakikiyi kudanyu nangangi yurrngumba. Kudanyukiyi durrijba nangangi yuwa yurrngumba, baki janinji jungku wankan nangandu yurrngumba. Wabula jali nganyingka yangkalamba nangandurri Kudyurri, jali ninji jungku krisjin, baki ngurrunba ningi yingkawanyi. Ngala najbayi ninya kajamukunyi ngurruliykurri. Nanamanji ninji karuyi yalunya ninji kuyungka jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki yali manku nganyi jangkurr, ninji durriykanyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Nanamanji ninji jingkijba, janinji jungku wanka nangandu Kudnyina yurrngumba. 13Nyulu barri wankambaka yaji Kudwanyi. Ngawamba nyulu wankambaka bukamba yaji. Baki nyulu najbangka ngana yarriykurri nayi jangkurr najana, jala ninya jirrinyba. Marda Jisus Krayiswanyi, nyulu marda najbangka ngana yarriykurri nayi duja jangkurr najana. Wabula barri Jisus Krayis, nyuli karrinja walu nangandu, mambukana Kabaminkanyi, niji Bilad. Karrinjayi Jisus Krayis walu nangandu, baki yanyba nyuli ngawamba duja jangkurr nangangi. Baki jingkijbangka Jisus Krayiswanyi nayinda jangkurr najana, jala ninya jirrinyba, nayinda duja jangkurr. 14Ngayangayijbakiyi nanankanyi yuwanyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi yurrngumba barri. Miku nganyingkiyi yangkalamba nanamunanyi yuwananyi. Durrijbakiyi nangangi yuwa yurrngumba nanankurri jalija wijba ngambalangi mambuka Jisus Krayis nanginkurri yajiyurri. 15Miku ngambaliyi jingkijba wanyimbala janyulu wijba. Ngala janyulu manjijba Jisus Krayis wayka jambarri Kudwanyi. Baki ngawamba Kudwanyi nyulu jingkijbangka wanyimbala wijbaja Jisus Krayis. Kud, nyulu walkurra mambuka ngambalangi, walkurramirra. Nyulu mambuka bukambijuyngka, wirdikudukudunyi, lalijina baki nayiba jambana. Miku yingka walkurra mambuka barrinani nyulu. Nyulu wirimalaru yalungi. 16Ngawamba nyulu Kud miku nangkimi janyba. Yurrngumba nyulu jungkuka wanka. Yurrngumba nangandu barrinani kambana yajina, miku mungana. Ngala miku ngambaliyi jilajba nangandurri, nyulungangi kudukudu. Nanamukunyi wankalamukunyi, miku yaliyanyi najba Kud, baki ngambala jala jungku nanijba, miku ngambaliyi najba Kud. Ngala nyulu walkurramirra, nyulu kunybamirra, nyulu ngirukamirra. Barriwa.

17Baki yingkanyi jangkurranyi ninga karu. Nanamuku jala yalu jungku jirdi kajanyi dungalanyi, marda jirdi kajanyi yajinyi, jirrinybakiyi yalunya, marda yalungkimi miku mankumanku yalunginkanyi yajinyi. Marda yalungkimi miku barrarrakijba, kajangangi yalungi yaji. Miku. Yuku yalu wudumba kudukudu yaji dungalana, ngala miku yalimi wudumba Kud dungalana. Miku. Marda yalimi maruka muwa nangangi Kudkanyi, jala wajba yalunya kajanyi yajinyi. Marda yalimi maruka muwa nangangi. Nyuli wajba ngambalanya bukamba yajinyi Kudwanyi, baki yuku ngambala yabijba muwa nanankanyi yajinyi, jala ngambalanya wajba Kudwanyi. Yuku ngambala yabijba muwa nanankanyi yajinyi. 18-19Karukiyi yalunya. Marda yalimi yabimba kunyba yaji yingkamukuyngka yurrngumba. Marda yalunjalimi wajba dungalanyi jala yalu mikuyaji dungalanyi. Jala yalu yabimba nani yaji yingkamukuyngka, baki marukangka muwa yalungi Kud. Baki baku barri jayalu jungku wanka nangandu yurrngumba.

20-21Dimudi. Kuyukiyi nayinda ngaki jangkurr. Mankuwakiyi nayinda jangkurr yurrngumba. Miku nganyingkiyi yangkalamba nanginbunanyi jangkurrnanyi. Baki mikujiyi manku yingka jangkurr, balki jangkurr jala yalu yanyba jujambawarr. Yalu yanybaka yalu jingkijbawarr, ngala miku yalimi jingkijba Kud. Yalungki yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi. Yalungka jakakajba jangkurranyi. Mikujiyi kuyu yalungi jangkurr. Barriwa.

Yanyba ngayu mududu Kudkanyi nganyi. Ngajakangka Kud nganyi, nyulu yabimbiji kunyba kurdulu narringi. Barriwa bukamba nayinda jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index