Mẫu tìm kiếm

2 Timothy 2:16

16Mikujiyi muningka yanyba yinini jangkurr yalungi. Miku nanda jangkurr nangangi Kudkanyi. Miku. Mikujiyi jakakajba yalunya nani. Jaliyi ninji muningka jakakajba yalunya, baki mikukimi nganyinyi jangkurrwanyi milidimba yalunya nangangi Kudkanyi. Jaliyi ninji muningka jakakajba yalunya nani, baki jayalungka yangkalamba nanganbunanyi Kudkanyi. Jayalu mili durrijba yalunginyina yuwana. Ngala marda ninjimi karu yalunya duja jangkurranyi nanganginkanyi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index