Mẫu tìm kiếm

2 Timothy 3:5

5Nanamuku balkimuku jayalu jila jurjyurri, jayalu yanyba mududu nangangi Kudkanyi, ngala miku yaliyi dujanya nangangi Kudkanyi. Miku yaliyi ngiruka nangangi Kudkanyi, ngala jayalu ngiruka nangangi Sayidinkanyi. Mikujiyi jungku yalundu balkimukunyina. Jujukiyi jilajba yalunbunanyi. Jayalu balkimba yingkamuku. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index