Mẫu tìm kiếm

Acts 13:26

26Mili yanybayi Bul yalungi, “Narri, kandimuku, narri jala jungku juju bayngkani nangandu Yabrayamnyina, baki bukambiju ngurranyimuku jala maruka muwa Kudkanyi, manjijbayi nanda jangkurr ngambalangi Kudwanyi. Manjijba nyuli Jisus, milidimbiji ngambalanya, janybiji nangka ngambalangi. Ngawamba Jisuswanyi nyulu marrimba ngambalanya mardarda, nyulu lalanba ngambalanya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index