Mẫu tìm kiếm

Acts 25:10

10Jananganjayi Bulwanyi. Jananganja nyuli mambuka nayi, “Nanda walkurra mambuka Sisa, kudukudu nangangi Kurdus. Karrinja ngayu nayiba kurdusnyina. Nayinda kurdus, nayinda nangangi kurdus, walkurrayngka mambukanyi. Nayinda nangangi kurdus Sisakanyi. Marda ninjimi manku ngaki jangkurr nanginyina kurdusnyina Rumankanyi. Marda ngayimi miku jila nanankurri kurdusyurri nanaba Jirusalim. Marda ngayimi nayiba yanyba. Miku ngayiyanyi yabimba balki yaji Jumukuyngka. Jingkijba ninji nayinda jangkurr ngaki, duja jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index