Mẫu tìm kiếm

Galatians 3:14

14Wabula wankalana, karuyi Yabrayam Kudwanyi, janyulu yabimba kunyba yaji yalungi, jalija jungku juju bayngkani nangandu Yabrayamnyina. Nanijba barri nyulu wajbangka ngambalanya nanankanyi kunybanyi yajinyi. Bukambiju Jumuku, marda ngurranyimuku, nyulu wajbangka ngambalanya nanankanyi kunybanyi yajinyi. Nayinda nanda kunyba yaji. Nyulu manjamanjambaka ngambalangi balki yaji, janybangangi nangki Jisus Krayis ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Baki mili kunyba yaji nyulu yabimbaka ngambalangi, nyulu wajbangka ngambalanya nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudwanyi, jala ngambala kuyu nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Janyulu wajba nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi, yalunya bukambiju jala kuyu nangangi jangkurr, jala yalu ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index