Mẫu tìm kiếm

Hebrews 7:23

23Nanamuku wankalamuku mambukamuku jurjkanyi, nanamuku Libayimuku, kaja barri yalu. Miku yaliyanyi waki nangangi Kudkanyi yurrngumba, janybangangi yalungkili. Jalili yalungka janyba, baki yingkamuku bayngkani yalundu, yalili barri mambukamuku jurjkanyi, yalili waki nangangi Kudkanyi jurjina. Nani barri kajamuku yalili mambukamuku yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index