Mẫu tìm kiếm

John 16

1Baki mili yanybayi Jisus yalungi, nanganginmukuyngka kandimukuyngka. “Yanyba ngayi bukamba nayinda jangkurr narringi, baki nanankardi barri miku narringkiyi yangkalamba ngakinbunanyi balkinyi nanankanyi yajinyi. Jaliyi narri kuyu nayinda ngaki jangkurr, baki miku narringkiyi yangkalamba. 2Jayalu manjijba narrinya Jumukunyi. Jayalu manjijba narrinya kajananyi jurjnanyi. Miku jayalu nulijba narringi jungunkanyi yalundu jurjina. Jayalu yabimba kiji narringi. Jayalu nulijba kurdanbikanyi narrinya. Jaliyi nganinyiwanyi kurdanba yingamali narringi, baki ngamu nyulu jungkuka kunyba Kudkanyi. Ngamu nyulu wakingka kunyba Kudkanyi, jaliyi nyulu kurdanba yingamali narringi. 3Miku yalimi jingkijba Buwakanya, baki miku nganjalimi jingkijba. Jayalu yabimba kiji narringi, mikungangi yalimi jingkijba ngalinya Kud. 4aMarda narrimi mankuwa nanda yaji bukamba, karu jali ngayu narrinya. Marda narrimi mankuwa nanda yaji. Jalija yalu yabimba kiji narringi, baki marda narrimi miku marrala yajinyi. Janarri miku marrala, jalija narri mankuwa ngaki jangkurr.

Karuyi Yalunya Jisuswanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi

4b-5Miku ngayiyanyi karu narrinya nanginkanyi jangkurranyi wabula ngala ngayi yuwaji jungku narrindu. Miku ngayiyanyi karu narrinya wabula. Ngala nayimanji jangayu barlba nangandurri, manjijba jali ngana nanginkurri. Jangayu barlba nangandurri. Ngala miku nganarriyi ngajaka, ‘Wanjawa janinji barlba. Wanjawa.’ Miku nganarriyi ngajaka nani. 6Ngala nayimanji barri ngayu karu narrinya, jangayu barlba, baki ngindu narri muwa. Ngindu narri muwa kudanyu, barlbangangi jangayu. 7Ngala yanyba ngayu duja jangkurranyi. Jangayu barlba, ngala kunyba nanda nani narringi. Nanda kunyba narringi, badajbajangangi Kunyba Ngarndu Kudkanyi narrindurri. Jaliyi ngayu kili narrindu, baki mikuwali badajba Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Ngala jangayu barlba, baki jangayu manjijba nanda Ngarndu narrindurri bayngkani jalija ngayu barlba. 8-11Jalija nyulu badajba kingkarrinya, nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, janyulu milidimba yingkamuku yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Miku yalimi jingkijba nanda balki yaji yalungi kurdulunyi, ngala janyulu milidimba yalunya yalungi balkinyi yajinyi. Janyulu milidimba yalunya jungunkanyi kunyba Kudkanyi, jungunkanyi yurlurrmba yuwana Kudkanyi. Janyulu milidimba yalunya yalu jungku balkina yuwana, mikungangi yalimi kuyu ngaki jangkurr. Janyulu milidimba yalunya, yuku yaluja jungku yurlurrmba, barlbangangi jangayu Buwakayarri. Janyulu milidimba yalunya Kudkanyi, karrinjarrijba janyulu bukambiju yalunya walu nangandu yanybikanyi yalungi. Ngala wabula nyuli ningkijba Sayidin Kudwanyi, baki yanybayi Kud nanganginkanyi balkinyi yajinyi Sayidinkanyi. Janyulu manku walkurra kiji nangangi Sayidinkanyi.

12Mili jangkurr yuku ngayu karu narrinya, ngala miku narriyi jingkijba nanda mili jangkurr nanijba, baki miku ngayiyi karu narrinya. Ngala baku barri janyulu milidimba narrinya mili yajinyi Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Janyulu milidimba narrinya mili baku. 13-14Badajbaja nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi narrindurri. Baki janyulu minimba narrinya duja yajinyi. Janyulu milidimba narrinya bukamba duja yajinyi. Janyulu karu narrinya bukamba nanankanyi jangkurranyi, jalija ngayu yanyba nangangi. Janyulu karu narrinya ngakinkanyi jangkurranyi jungunkanyi kunybana yuwana Krayiskanyi. Miku nyuliyi karu narrinya nanganginkanyi jangkurranyi. Janyulu karu narrinya ngawamba ngakinkanyi jangkurranyi. Nani barri janyulu minimba narrinya ngaki, ngayu walkurra mambuka bukambijuyngka. 15Janyulu karu narrinya ngakinkanyi jangkurranyi. Nanda jangkurr ngaki, nanda barrinani nanamannga jangkurr Kudkanyi. Jangaliya Kud jungku malumba. Jangaliya waki malumba. Jangaliya yabimba yaji bukamba malumbijunyi. Baki nanda jangkurr, yanyba jala ngayu, nanda barrinani nanamannga jangkurr nangangi Buwakaya.

Baku Wijbaja Jisus

16Winyurru barri miku nganarriyi najba, ngala baku barri nganarrija najba.” Nani yanybayi Jisus yalungi kandimukuyngka. 17-18Ngala ngajaka yalungki kudiyanymuku nanganginmuku kandimuku, “Wanyi nayi jangkurr yanybaka. Wanyi. ‘Winyurru barri miku nganarriyi najba, ngala baku barri nganarrija najba.’ Wanyi nanda jangkurr. Miku ngambalimi jingkijba nanda jangkurr naykanyi Jisus. Miku ngambalimi jingkijba nangangi jangkurr. Baki mili nanda nyuli yanyba, ‘Barlba jangayu Buwakayarri.’ Miku ngambalimi jingkijba nanda jangkurr marda.” Nani yalungki ngajaka.

19Jingkijba nyuli yalunya Jisuswanyi. Jingkijba nyuli yalunya ngajakankurri yalungki nani. Baki nyuli ngajaka yalunya, “Yanyba ngayi, ‘Winyurru barri miku nganarriyi najba, ngala baku barri nganarrija najba.’ Ngajaka kuna narringki nanankanyi jangkurranyi. 20Yanyba ngayu duja jangkurr. Janarri ngindu muwa kudanyu mirlarryudi, ngala yingkamuku jala yalu miku ngakinmuku, jayalu mirnarrijba muwa jalija ngayu miku mili jungku nayiba. Nayimanji jayalu mirnarrijba muwa barlbangangi jangayu, ngala narri janarri ngindu muwa. Nayimanji barri janarri ngindu muwa ngaki, ngala baku barri mili janarri mirnarrijba muwa ngaki. 21Jalija winyurru barri nangka binandaba jibarri bardardanyi, baki nyulu ngindu. Ngindu nyulu, linjungangi janyulu muwa winyurru. Ngala kamu barri, jalija nangka binandaba bardardanyi, baki mirnarrijbaja muwa bardardanyi. Mirnarrijbaja, jungkungangi janyulu bardardayudi. Janyulu mamanumba nanda biwi. Janyulu mamanumba, jungkungangi janyulu bardardayudi. 22Jungku janarri barrinani nanda jibarri. Ngindu narri muwa, barlbangangi jangayu. Ngala baku mili janarri mirnarrijba muwa, wijbangangi jangayu narrindurri. Janarri mirnarrijba muwa jalija ngayu wijba. Mikuwali yingkawanyi yabimba narrinya mili ngindunkanyi muwa. Janarri mirnarrijba muwa yurrngumba. Janarri jungku barrinani nanda jibarri bardardayudi, mirnarrijba jala muwa. Janarri mirnarrijba muwa, wijbangangi jangayu narrindurri.

23Nanamanji jalija ngayu wijba, miku nganarriyi ngajaka yajinyi. Karungka ngayu narrinya duja jangkurranyi. Nanamanji jalija narri yanyba mududu Buwakaya, jalija narri yililikajba Buwakanya yajinyi, baki janyulu jananganja narrinya. Janyulu yabimba nanda jalija narri yililikajba Buwakanya yabimbikanyi yajinyi narringi. Janyulu jananganja narrinya, kuyungangi narri ngaki jangkurr yurrngumba, jungkungangi narri ngakinmuku kandimuku. 24Wabula nganarri ngajaka yajinyi, marda narri ngajaka Buwakanya yajinyi, jungkungangi narri ngakinmuku kandimuku. Jalija ngayu barlba, marda narrimi yililikajba Buwakanya yajinyi, jungkungangi narri ngakinmuku kandimuku, ngayangayijbangangi narri ngakinkanyi jangkurranyi. Marda narrimi yililikajba Buwakanya nanankanyi yajinyi jala narri nulijba. Jaliyi narri yililikajba Buwakanya, jungkungangi narri ngakinmuku kandimuku, baki janyulu jananganja narrinya. Janyulu yabimba nanda jala narri yililikajba, baki janarri mirnarrijba muwa yurrngumba.”

Yanybayi Jisus, Wakaramba Nyuli Mambuka Wuwarrmukuyngka

25“Nanijba barri muningka ngayi karu narrinya nayinda jangkurr, ngala miku narriyi jingkijba bukamba nayinda jangkurr. Marda narringkimi mankumanku nanginkanyi jangkurranyi, jardibirringangi nayinda jangkurr jingkiykanyi. Ngala winyurru miku jangayu mili yanyba narringi muningka. Jangayu karu narrinya yurlurrmba nayinda jangkurr Buwakaya, narri jingkiykanyi nayinda jangkurr Buwakaya. 26Nanamanji janarri ngajaka Buwakanya yajinyi, ngala miku jangayu ngajaka ngaki Buwakanya yajinyi narringi. Janarri narri ngajaka narriman Buwakanya narringinkanyi yajinyi, jungkungangi narri ngakinmuku kandimuku, durrijbangangi narri ngaki jangkurr. 27Janarri ngajaka Buwakanya yajinyi, marukangangi nyulu muwa narringi. Nyulu maruka muwa narringi, marukangangi narri muwa ngaki, kuyungangi narri nayinda jangkurr ngaki, ‘Manjijbayi ngana Kudwanyi.’ Kuyu narri nayinda jangkurr ngaki, maruka narri muwa ngaki, baki nanankardi barri Kud nyulu maruka muwa narringi. 28Nanda jangkurr duja. Badajba ngayi nanginkurri yajiyurri nanganbunanyi Buwakayananyi. Badajba ngayi nanganbunanyi. Ngala nayimanji jangayu yingkijba nayinda yaji, baki jangayu wijba Buwakayarri.” Barriwa. Nani yanybayi Jisus yalungi.

29Baki yanyba yali nanganginmuku kandimuku nangangi Jisuskanyi, “Mambuka. Yuku nurru jingkijba nanda jangkurr nganyi. Miku ninjimi yanyba muningka. 30Nanijba nurru jingkijba ninya, ninji jingkijbangka bukamba yaji. Jaliyi nurrungka mankumanku jangkurranyi, ngajakankanyi ninya, miku nurriyi ngajaka ninya nanankanyi jangkurranyi. Miku nurriyi ngajaka ninya, jingkijbangangi ninji nanda jangkurr jala ninya nurrimi ngajaka. Jananganja ninji nurrunya waluwa nurri ninya ngajaka. Kuyu nurru nganyi jangkurr, jingkijbangangi ninji nanda jangkurr jala nurrungka mankumanku nganyi. Nanda jangkurr, badajba ninji nanganbunanyi Kudnanyi, nanda duja jangkurr. Manjijba ninyi Kudwanyi.” Barriwa.

31Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Kuyu kuna narri ngaki jangkurr nanijba. Yu, narri kuyu ngaki jangkurr. Nanda kunyba barri. 32Ngala winyurru janarri jarrbalijba. Jarrbalijba janarri. Yingka barlbaja nanganginkurri yajiyurri, baki yingka nanganginkurri yajiyurri. Janarri jungku yinini yinini narringinyina barndana. Nani barri janarri jarrbalijba. Janganarri yingijba. Jangayu jungku nayiba ngayuman. Ngala miku ngayiyi jungku nyubana, jungkukangangi ngaki Buwakanya ngakindu yurrngumba. 33Jayalu manku kiji narringi, ngala janarri jungku mardumardu muwa, karungangi ngayi narrinya nanginkanyi jangkurranyi. Janarri jungku mardumardu muwa. Jangayu jungku narrindu kurduluna yurrngumba. Yalu mankuka kiji ngaki. Kaja kiji yalu mankuka ngaki, ngala jangayu wakaramba yalunya. Jangayu jungku mambuka yalungi, jala miku yalimi maruka muwa Kudkanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index