Mẫu tìm kiếm

John 3:29

29Mirnarrijba ngayu muwa, manjijbangangi ngani Kudwanyi karunki yalunya Krayiskanyi. Nanda walkurra yaji. Ngala Krayis, nyulu walkurramirra mambuka bukambijuyngka, jungku jalili wandijiyana. Miku ngayu walkurra. Ngala Krayis, badajba nyuli, baki mirnarrijba ngayu muwa, badajbangangi nyuli. Baki mirnarrijba ngayu muwa yalungi jali yalu barlba nangandurri. Miku ngayimi ngirukijba muwa, yingijba jala ngananjalu, baki barlba nangandurri. Miku. Marda yalimi barlba nangandu, baki janyulu milidimba yalunya. Nyulu walkurra mambuka. Miku ngayu. Miku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index