Mẫu tìm kiếm

John 9:41

41Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Nanangini kabujiwanyi, miku nyuliyi najba yaji. Ngala nyulu miku naykanyi yaji, baki miku nyulimi jingkijba yaji. Baki miku nyulimi jungku balki, mikungangi nyuliyi jingkijba yaji. Nani nanda kabuji, miku nyuliyi jungku balkina yuwana, mikungangi nyuliyi jingkijba yaji. Jaliyi narri jungku barrinani kabuji, baki miku narriyi jungku balkina yajina, mikungangi narriyi jingkijba yaji. Ngala miku narrimi kuyu ngaki jangkurr. Miku narriyi jingkijba nanda jala ngayi karu narrinya. Ngala miku narrimi jungku barrinani nanda kabuji, yanybangangi narri, narri jingkijba bukamba yaji. Ngala miku narrimi kuyu ngaki jangkurr. Yanyba narri, narri jingkijba bukamba yaji, ngala miku narrimi jingkijba ngaki jangkurr. Miku narrimi kuyu ngaki jangkurr. Jungku narri balkina yajina, yanybangangi narri, narri jingkijba yaji, ngala miku narrimi kuyu ngaki jangkurr. Balkina yajina narri jungku yurrngumba, yurlwangangi narri ngakinkanyi jangkurranyi.” Barriwa. Nani jananganjayi yalunya Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index