Mẫu tìm kiếm

लोमा छ्‍येतिवी लाका 7:45

45ज्‍युक्‍ला ती कुर ति दाक्‍पी हङ्‍गावातिवाला थोप्‍सुङ। तमा यहोशूकी मीतिवी मिरिक यम्‍बी लुङ्‍बा ति खोरो लकला लासिमा ती कुर ति ती लुङ्‍बाला खुर्नी वासुङ। ती कुर ति दाऊदकी ङो सेक ते राङ लुसुङ।