Mẫu tìm kiếm

2 Wakolinto 9

Wambizi kwa Wakulisito Watuhu,

1Havikungwa ni wawandikileni mbuli ya wambizi ukusigilwa kwa wantu wa Chohile. 2Simanya ivyo mwili na moyo wa wambizi, naho naseduvya mwenyu mo ulosi mwa wantu wa Makedoniya. Nasiwagamba, “Walukolo wetu wa Akaya wekala vyedi kulavya kukongela mhilimo wa gulo.” Elo, kuhikiliza kwenyu kuwajela moyo walozize wawo. 3Elo, siwasigila walukolo wetu awo, chani chinyemi chetu mwenyu chiwoneke kugamba siyo milosi iyodu. Mna saviya nilongile kugamba mwikale vyedi kwa wambizi wenyu saviya nilongile. 4Vinase kutenda kugamba wantu wa Makedoniya wakeza hamwenga na miye nachiwabwile hamnati kwemalanya vyedi, aho suwe na chingilwe nisoni ukaleka kulonga soni na mwingile nyuwe wenye kwaviya nachitende chiwaikisa msuhi. 5Ivyo, niwalombeze wano walukolo mnilongwele kwiza kwenyu, wemalanye vyedi ntunyo yenyu nkulu mlongile, iyo ilagise chindedi kugamba ni ntunyo ilavigwe du na siyo kwa kukankaliswa.

6Kumbukani, “Akuhanda chidodo avuna chidodo, akuhanda vilozize avuna vilozize.” 7Elo chila yumwenga, nalavye viya awone, ko moyo na siyo kwa chinyulu hegu kwa kukankaliswa, kwaviya Chohile amunga yudya akulavya kuno kasangala. 8Chohile adaha kuwenkani vikujinka viya mkunga, mtenda na chila chintu hata kujinka viya mkunga mazuwa yoseni, na ivyo mjendeleze kwambizana mwe chila ndima yedi. 9Saviya Mawandiko Yakukile yawandikwe, “Alavya kwa untu, awenka wachiwa, wedi wakwe wikale mazuwa yose.” 10Chohile akumwinka mlimi mbeyu na nkande, nawenkeni nanywi mbeyu mkunga, na nazitende zihote, zikule na kuwenkani ulozo ulozize mo wedi wenyu. 11Chohile nawenkeni ugoli wa chila chintu mazuwa yose, chani wantu wamtunye Chohile kwachausa cha ntunyo zenyu wakuhokela kwa mikono yetu. 12Kwaviya ndima ino mkudamanya ina ukuka siyo kugamba nayambize yakungwa ni wantu wa Chohile du, mna naho naileke wantu walozize wamhongezese Chohile. 13Kulawana na uchindedi ukulagiswa ni ndima yenyu ino, wantu na wamtunye Chohile kwachausa cha uchindedi wenyu kwa Mbuli Yedi ya Kulisito mkweila, naho kwachausa cha wedi mkuwenka wowo na wantu wose. 14Ivyo na wawalombezezeni nyuwe kwa moyo wose kwachausa cha wedi wa Chohile du awenkileni. 15Chimhongeze Chohile kwachausa cha ntunyo yakwe heikulongwa.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index